Statut fundacji

SORUDEO AFRICA

z siedzibą w Katowicach

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1.  Fundacja SORUDEO AFRICA (dalej „Fundacja”) ustanowiona na podstawieaktu notarialnego sporządzonego w dniu 17 września 2021 roku w Kancelarii Notarialnej w Katowicach przy ul. Młyńskiej 5/4, przed notariuszem Agnieszką Mikołajczyk, Repertorium A Nr 4864/2021, z woli fundatorów Krzysztofa Błażycy i Rafała Przybysza (zwanych dalej łącznie „Fundatorami”, a każdy z osobna ,,Fundatorem”).

2.  Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 2167 ze zm.) (dalej „Ustawa”) oraz niniejszego Statutu (dalej „Statut”).

§ 2

1.  Fundacja posiada osobowość prawną.

2.  Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 3

Siedzibą Fundacji jest miasto Katowice.

§ 4

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister spraw zagranicznych.

§ 5

1.  Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami zgodnie
z obowiązującym prawem.

2.  Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy
z innymi podmiotami.

§ 6

1.  Fundacja  może tworzyć, w kraju i za granicą, oddziały, zakłady, filie oraz inne jednostki organizacyjne, a także przystępować do spółek.

2.  Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji
o podobnym celu działania i prawem polskim dopuszczonych.

§ 7

Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy
w wybranych językach obcych.

§ 8

1.  Fundacja może ustanawiać odznaki, ordery, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi wyróżnieniami osobom fizycznym, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nie posiadających osobowości prawnej, zasłużonym dla Fundacji.

2.  Odznaczenia oraz wyróżnienia, o których mowa w ust. 1 może ustanowić Zarząd
w drodze uchwały.

ROZDZIAŁ II

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 9

1.  Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2020r., poz. 1057 ze zm.).

2.  Fundacja ustanowiona zostaje dla realizacji celów społecznie użytecznych w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.  o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. 2020r., poz. 1057 ze zm.)  na rzecz ogółu społeczności, w szczególności celami statutowymi  Fundacji są:

2.1.    Pomoc społeczna mieszkańcom państw Afryki, umożliwiająca osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one
w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

2.2.    Poprawa bytu materialnego osób żyjących w trudnych warunkach
w państwach Afryki, w tym cierpiących ubóstwo, głód, brak pracy, utrudniony dostęp do wody i opieki zdrowotnej, w szczególności celem jest ochrona
i promocja zdrowia oraz promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.

2.3.    Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży oraz wspieranie edukacji dzieci i młodzieży w państwach Afryki.

2.4.    Promocja kultury i sztuki twórców z państw Afryki.

2.5.    Pomoc humanitarna w państwach Afryki, w tym działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnianie i ochrony praw dziecka.

2.6.    Pomoc ofiarom handlu ludźmi w państwach Afryki i wspieranie organizacji    niosących pomoc ofiarom handlu ludźmi oraz ofiarom wszelkich form przemocy.

2.7.    Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen
w państwach Afryki.

2.8.    Działalność charytatywna.

2.9.    Promocja szeroko pojętej kultury i sztuki innych krajów i narodów świata na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a także promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą, a także polskiej kultury i sztuki na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

2.10. Promocja i organizacja wolontariatu.

2.11. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób poprzez przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

2.12. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

2.13. Działalność na rzecz integracji cudzoziemców.

2.14. Upowszechnienie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich.

3.  Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku.

4.  Zgromadzenie Fundatorów jest uprawnione do zmiany celu Fundacji, jego konkretyzacji, rozszerzenia lub wyłączenia.

§ 10

Fundacja prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego i realizuje swoje cele statutowe poprzez:

1.    bezpośrednie bądź pośrednie – czyli poprzez inne organizacje, instytucje i osoby – świadczenie pomocy rzeczowej i finansowej (w tym przyznawanie stypendiów) na rzecz młodzieży i dzieci, które z powodu ubóstwa mają utrudniony dostęp do edukacji oraz na rzecz innych ludzi cierpiących ubóstwo,

2.    wspieranie lokalnych inicjatyw rozwojowych, wspieranie budowy studni, szkół, przedszkoli, żłobków, sierocińców i innych ośrodków pomocowych w państwach Afryki,

3.    współpracę z ośrodkami misyjnymi i lokalnymi kościołami oraz związkami wyznaniowymi oraz organizacjami pomocowymi działającymi w państwach Afryki,

4.    organizowanie spotkań, wystaw, prezentacji, koncertów i innych imprez informacyjnych, edukacyjnych oraz kulturalnych poświęconych krajom i mieszkańcom kontynentu Afryki – w szczególności spotkań informacyjno-edukacyjnych ofiarodawców Fundacji z jej współpracownikami bezpośrednio pracującymi z odbiorcami pomocy organizowanej przez Fundację,

5.    tworzenie stypendiów dla uczniów, studentów z państw Afryki,

6.    współpracę ze środkami masowego przekazu w sprawach dotyczących popularyzacji i promocji działań Fundacji,

7.    działalność wydawniczą w zakresie objętym celami Fundacji,

8.    w przypadku klęsk żywnościowych i innych kataklizmów pomoc humanitarną dla ludności w państwach Afryki,

9.    organizację koncertów muzycznych, audycji edukacyjnych, realizację filmów promujących działania Fundacji oraz publikacje,

10.  przeprowadzanie zbiórek publicznych, aukcji i podejmowanie innych działań pozwalających zdobyć fundusze na realizację celów Fundacji,

11.  zakup sprzętu, urządzeń i materiałów służących do realizacji celów Fundacji
i nieodpłatne przekazywanie lub udostępnianie ich osobom, placówkom
i instytucjom,

12.  upowszechnianie w Internecie, w środkach masowego przekazu, w formie audycji radiowych lub telewizyjnych, filmów telewizyjnych, artykułów prasowych oraz reportaży, wiedzy w zakresie objętym celami Fundacji.

§ 11

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych podmiotów, osób prawnych i/lub osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

ROZDZIAŁ III

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 12

Majątek Fundacji stanowią:

1) fundusz założycielski w kwocie 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) stanowią środki pieniężne wpłacone przez Fundatorów

2) środki finansowe, prawa majątkowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§ 13

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 14

1.  Dochody Fundacji mogą pochodzić z:

a) funduszu założycielskiego i darowizn Fundatorów,

b) darowizn od osób fizycznych i osób prawnych,

c)  spadków, zapisów,

d) dotacji celowych i subwencji w rozumieniu art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. d i e oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 305 ze zm.),

e) dochodów z operacji finansowych,

f)  dochodów ze zbiórek publicznych i innych imprez społecznych organizowanych przez lub na rzecz Fundacji,

g) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,

h) aukcji internetowych,

i)  nawiązek zasądzonych na cel społeczny przez sądy,

j)  innych dochodów.

2.  Majątek Fundacji i cały uzyskiwany przez Fundację dochód są przeznaczone
w całości na realizację celów statutowych Fundacji.

§ 15

Majątek Fundacji może być lokowany w prowadzonych przez Fundację przedsięwzięciach gospodarczych oraz spółkach i papierach wartościowych, w walucie polskiej oraz w walutach obcych.

§ 16

1.  Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów, jeżeli wola ta została przez nich wyrażona. Jednakże postanowienie ofiarodawców nie może być sprzeczne z celami statutowymi Fundacji. W przypadku sprzeczności woli ofiarodawców z celami statutowymi, Zarząd Fundacji może nie przyjąć takiej woli. W takim przypadku Fundacja zwraca darczyńcy przekazane przez niego środki. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, nabyty majątek zostanie użyty na cele Fundacji zgodnie z wolą Zarządu Fundacji. W celu realizacji woli ofiarodawców mogą być tworzone w majątku Fundacji odrębne fundusze.

2.  Dochody ze zbiórek i akcji społecznych, a także z dotacji i środków publicznych (rozumianych jako „dotacje” i „środki publiczne”, o których mowa w ustawie o finansach publicznych, przeznaczone na wydatki publiczne w rozumieniu tej ustawy) mogą być wykorzystywane wyłącznie na finansowanie działań, dla których je podjęto.

§ 17

1.  Osobom fizycznym i prawnym, które współpracują z Fundacją i przekazały na jej rzecz   środki finansowe lub rzeczowe, może być przyznany honorowy tytuł Przyjaciel Fundacji SORUDEO AFRICA.

2.  Osoby fizyczne i prawne, które dokonają na rzecz Fundacji darowizny lub dotacji
w wysokości co najmniej 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) uzyskają tytuł Sponsora Roku Fundacji, jeżeli wyrażą na to zgodę.

3.  Tytuły, o których mowa w pkt 1 i 2 przyznaje Zarząd Fundacji.

§ 18

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 19

1.  Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.

2.  Fundacja nie może przekazywać majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

3.  Fundacja nie może wykorzystywać majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.

§ 20

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

ROZDZIAŁ IV

ORGANY I SPOSÓB ZORGANIZOWANIA FUNDACJI

§ 21

1.  Organami obligatoryjnymi Fundacji są:

1) Zgromadzenie Fundatorów;

2) Zarząd Fundacji, zwany dalej również Zarządem;

2.  Organami fakultatywnymi Fundacji są:

1) Rada Fundacji, zwana dalej również Radą;

2) Komisja Rewizyjna;

3) Kolegium Fundatorów;

4) Rada Honorowa Fundacji;

ZGROMADZENIE FUNDATORÓW

§ 22

1.  Zgromadzenie Fundatorów jest najwyższym organem Fundacji, podejmującym najważniejsze decyzje dotyczące jej funkcjonowania.

2.  Zgromadzenie Fundatorów składa się z osób, które aktem notarialnym ustanowiły Fundację tj. Fundatorów oraz osób, które zostały przyjęte w skład Zgromadzenia Fundatorów za zgodą wszystkich Fundatorów, wyrażoną w drodze odrębnej uchwały.

3.  Do kompetencji Zgromadzenia Fundatorów należy:

1) wytyczania i nadzoru nad głównymi kierunkami działania Fundacji,

2) powoływania i odwoływania członków Zarządu Fundacji,

3) zatwierdzenia corocznego sprawozdania Zarządu Fundacji z działalności Fundacji oraz udzielenie mu absolutorium,

4) wyrażania opinii w sprawach przedkładanych przez Zarząd Fundacji,

5) zmian Statutu Fundacji,

6) połączenia lub likwidacji Fundacji,

7) inne sprawy, które z mocy postanowień Statutu należą do kompetencji Zgromadzenia Fundatorów oraz sprawy, w których Statut nie określił właściwości organów.

§ 23

1.  Decyzje Zgromadzenia Fundatorów podejmowane są w drodze jednomyślnych uchwał.

2.  Uchwały Zgromadzenia Fundatorów mogą być podejmowane w drodze pisemnego głosowania.

§ 24

1.  Zgromadzenie Fundatorów powinno być zwoływane co najmniej 1 (jeden) raz w roku.

2.  Zgromadzenie Fundatorów może być zwołane przez:

1) każdego z Fundatorów,

2) Zarząd Fundacji.

3.  Zgromadzenie Fundatorów zwołuje się listami poleconymi lub pocztą kurierską, za pisemnym potwierdzeniem odbioru, wysłanymi co najmniej 14 dni przed terminem Zgromadzenia Fundatorów.

4.  W zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce Zgromadzenia Fundatorów oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany Statutu Fundacji należy wskazać istotne elementy treści proponowanych zmian.

5.  W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały fundusz założycielski jest reprezentowany na Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.

6.  Uchwały można powziąć pomimo braku formalnego zwołania Zgromadzenia Fundatorów, jeżeli cały fundusz założycielski jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

7.  Głosowania nad uchwałami są jawne.

§ 25

W przypadku braku powołania Kolegium Fundatorów, o którym mowa w §38 Statutu,
w wypadku śmierci Fundatora jego prawa i obowiązki wykonują jego spadkobiercy.
W przypadku kilku spadkobierców Fundatora, spadkobiercy ustanawiają swojego reprezentanta celem wykonywania obowiązków Fundatora. Do czasu ustanowienia reprezentanta, o którym mowa w zdaniu poprzednim, uprawnienia Fundatora przysługują Prezesowi Zarządu.

ZARZĄD FUNDACJI

§ 26

1.  Zarząd Fundacji jest powoływany i odwoływany przez Zgromadzenie Fundatorów.

2.  Zarząd Fundacji składa się z jednego do trzech członków.

3.  Fundator może zostać członkiem Zarządu.

4.  Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą rezygnacji, odwołania lub śmierci członka Zarządu.

5.  Odwołanie członka Zarządu następuje w przypadku:

a) bezprawnego rozporządzenia mieniem Fundacji,

b) podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka,

c)  zaistnienia innych okoliczności, które uniemożliwiają należyte wykonywanie funkcji członka,

d) choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,

e) niepełnienia obowiązków członka przez okres dłuższy niż rok,

f)  nienależytego wypełniania funkcji członka,

g) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lob przestępstwo skarbowe,

h) istotnego naruszenia postanowień Statutu.

§ 27

1.  Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.

2.  Zgromadzenie Fundatorów z grona członków Zarządu może wyznaczyć Prezesa i Wiceprezesa Zarządu.

§ 28

Szczegółowy zakres działania Zarządu określa w przypadku jego przyjęcia Regulamin Zarządu uchwalony przez Zgromadzenie Fundatorów.

§ 29

1.  Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2.  Do kompetencji Zarządu w szczególności należy:

a) realizacja celów statutowych,

b) określanie kierunków i planów działalności statutowej Fundacji,

c)  opracowanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji,

d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,

e) sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji,

f)  przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów, dotacji i środków publicznych,

g) tworzenie i znoszenie zakładów i innych jednostek organizacyjnych Fundacji,

h) podejmowanie uchwały w przedmiocie przystąpienia do spółek, fundacji, stowarzyszeń i formacji społecznych,

i)  ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania oraz wielkości środków na wynagrodzenie i nagrody dla pracowników Fundacji,

j)  uchwalanie organizacji wewnętrznej Fundacji,

k) podejmowanie uchwały w sprawie powołania Rady Honorowej Fundacji,

l)  powoływanie komisji i komitetów mogących działać przy Fundacji, nie będących jej organami statutowymi,

m)   przyznawanie odznak, medali i innych nagród, wyróżnień i tytułów,

3.  Członkowie Zarządu są zobowiązani, w szczególności do:

a) przeznaczenia środków majątkowych wyłącznie na cele Fundacji;

b) pewnego i korzystnego lokowania majątku Fundacji;

c)  szczególnej staranności w dysponowaniu przychodami i majątkiem Fundacji;

§ 30

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa każdy członek Zarządu jednoosobowo.

§ 31

1.  W przypadku Zarządu wieloosobowego uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów, przy czym dla ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

2.  Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu i odbywają się w miarę potrzeb.

3.  Na posiedzenie Zarządu mogą być zapraszani Członkowie Rady Fundacji i Komisji Rewizyjnej oraz inne zaproszone osoby z głosem doradczym.

4.  O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.

5.  Do oceny podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć, Zarząd może powoływać konsultantów oraz ich zespoły spośród naukowców lub praktyków i zlecać im wykonanie odpowiednich opinii czy ekspertyz.

6.  Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy, ich wynagrodzenie ustala i zatwierdza Zgromadzenie Fundatorów.

RADA FUNDACJI

§ 32

1.  Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.

2.  Rada składa się z co najmniej z 3 członków.

3.  Członkowie Rady Fundacji powoływani są na czas nieokreślony.

4.  Fundator może być członkiem Rady.

5.  Członków Rady Fundacji zaprasza i powołuje oraz odwołuje w formie pisemnego oświadczenia Zgromadzenie Fundatorów.

6.  Członkowie Rady Fundacji mogą być odwołani z przyczyn wymienionych w § 26 ust. 5 lit. a – h., członek Rady Fundacji może zrezygnować na piśmie z członkostwa w Radzie Fundacji.

7.  Członkowie Rady Fundacji nie mogą być członkami Zarządu, ani Komisji Rewizyjnej, ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej, nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

8.  Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

9.  Członkowie Rady Fundacji, którzy przez okres co najmniej trzech lat w istotny sposób wspomagali działalność Fundacji mogą otrzymać tytuł „Zasłużonego Członka Rady Fundacji”. Decyzję w tej sprawie podejmuje Zarząd.

§ 33

1.  Rada Fundacji sprawuje stały nadzór nad działalnością Fundacji.

2.  Do kompetencji Rady Fundacji w szczególności należy:

a) kontrola nad gospodarką finansową w zakresie jej zgodności z kierunkami
i planami działalności Fundacji określonymi przez Zarząd,

b) kontrola wykonywania przez Zarząd uchwał Zarządu oraz kontrola zgodności działalności Zarządu ze Statutem,

c)  opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji,

d) wybór biegłego rewidenta,

e) opiniowanie i nadzór nad kierunkami i metodami działania Fundacji, opiniowanie programów działania oraz zasad wspierania projektów, w tym przede wszystkim opiniowanie warunków przyznawania pomocy przez Fundację oraz wymogów, jakim powinny odpowiadać sprawozdania sporządzone przez podmioty korzystające z pomocy Fundacji,

f)  wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd.

3.  Rada współpracuje z instytucjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym ideą i celami Fundacji oraz osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie ideą, celami i działalnością Fundacji.

§ 34

1.  Zgromadzenie Fundatorów wyznacza lub Rada Fundacji na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady.

2.  Przewodniczący Rady, bądź wskazana przez niego osoba pozostaje w stałych kontaktach z Zarządem Fundacji.

3.  Szczegółowy zakres działania Rady określa w przypadku jego przyjęcia Regulamin Rady uchwalony przez Zgromadzenie Fundatorów.

§ 35

1.  Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na rok.
W posiedzeniach tych uczestniczy przedstawiciel Zarządu w celu składania wyjaśnień.

2.  Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady, z własnej inicjatywy, z inicjatywy Zarządu, Fundatora bądź co najmniej połowy Członków Rady.

3.  Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady przesyłając informację
o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 14 dni przed planowanym spotkaniem.

4.  O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Rady.

§ 36

1.  Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, z tym że dla ważności tych uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy składu jej członków, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.

2.  W razie równej liczby głosów oddanych za i przeciw danej uchwale decyduje głos Przewodniczącego, lub w razie jego nieobecności, Wiceprzewodniczącego Rady.

KOMISJA REWIZYJNA

§ 37

1.  Komisja może być powoływana przez Zgromadzenie Fundatorów na okres niezbędny do wykonywania jej zadań.

2.  Komisja Rewizyjna składa się z 2 do 3 osób.

3.  Pracami Komisji kieruje przewodniczący wybrany z jej grona przez Zgromadzenie Fundatorów.

§ 38

1.  Komisja kontroluje pod względem finansowym organy Fundacji.

2.  Celem wykonywania swoich prerogatyw Komisja ma prawo żądania udzielenia informacji:

a) żądania przedstawienia przez organy Fundacji wszelkich dokumentów finansowych i księgowych dotyczących działalności Fundacji;

b) żądania od Zarządu Fundacji informacji i wyjaśnień;

c)  dokonywać kontroli majątku oraz kontroli finansów Fundacji.

3.  Komisja dokonuje oceny rocznego sprawozdania z działalności Fundacji i przedstawia Zgromadzeniu Fundatorów wnioski.

KOLEGIUM FUNDATORÓW

§ 39

1.  Na wypadek śmierci lub niemożności wykonywania swoich obowiązków, Fundatorzy mogą powołać Kolegium Fundatorów i przekazać mu swoje uprawnienia.

2.  Kolegium działa na zasadach ustalonych w Statucie i Regulaminie Kolegium przez Fundatorów.

3.  Uprawnienia przejmowane przez Kolegium od Fundatorów:

a) powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundacji;

b) ustalanie i zatwierdzanie regulaminu Rady Fundacji;

c)  powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji w każdym czasie;

d) ustalanie i zatwierdzanie Regulaminu Zarządu oraz ustalanie wynagrodzeń członków Zarządu Fundacji;

e) podejmowanie uchwał w sprawie zmian Statutu Fundacji;

f)  podejmowanie uchwał w sprawie połączenia z inną Fundacją;

g) podejmowanie uchwał w sprawie likwidacji Fundacji;

h) wyznaczanie likwidatora Fundacji oraz jednostki otrzymującej majątek Fundacji po likwidacji Fundacji;

i)  inne kompetencje Zgromadzenia Fundatorów wynikające z postanowień Statutu.

4.  Kolegium skład się z 1 do 7 członków powoływanych i odwoływanych przez Zgromadzenie Fundatorów w każdym czasie.

5.  Członek Kolegium, z chwilą powołania go na stanowisko członka Zarządu, zostaje zawieszony w składzie Kolegium na czas pełnienia funkcji członka Zarządu.

6.  Członek kolegium może wystąpić z wnioskiem o czasowe zawieszenie go w pełnieniu funkcji członka Kolegium oraz może zrezygnować na piśmie z członkostwa w Kolegium.

7.  Członek Kolegium na swój wniosek może zostać czasowo zawieszony w pełnieniu funkcji członka Kolegium oraz może zrezygnować na piśmie z członkostwa w Kolegium.

8.  Członkowie Kolegium działają łącznie.  Decyzje i chwały Kolegium podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy członków Kolegium.

9.  Członek Kolegium może działać przez swojego pełnomocnika.

10.       W skład Kolegium może być powołana osoba niepełnoletnia, z tym że prawa członka Kolegium otrzymuje dopiero z chwilą uzyskania pełnoletniości.

RADA HONOROWA FUNDACJI

§ 40

1.  Rada Honorowa fundacji jest organem programowym i doradczym Fundacji.

2.  W skład Rady Honorowej mogą wchodzić osoby fizyczne lub przedstawiciele osób prawnych, które dokonały znacznego przysporzenia na rzecz Fundacji lub wspierają działalność Fundacji organizacyjnie lub merytorycznie bądź też w inny sposób wspomagają działalność Fundacji.

3.  Rada Honorowa składa się przynajmniej z trzech członków. Członków Rady Honorowej powołuje i odwołuje Zarząd po uprzednim uzyskaniu opinii Rady Fundacji. Członek Rady Honorowej może zostać odwołany w przypadkach wskazanych w § 26 ust. 5 lit. a – h, który stosuje się odpowiednio.

4.  Zaproszeni Członkowie Rady Honorowej mają prawo uczestniczyć w obradach Zarządu i Rady Fundacji z głosem doradczym oraz mają prawo wypowiadać się w każdej sprawie związanej z działalnością prowadzoną przez Fundację, jak również mają prawo zgłaszania nowych inicjatyw programowych, jakie mogą być realizowane przez Fundację. Zarząd może zwrócić się do Rady Honorowej Fundacji o wyrażenie opinii w każdej sprawie związanej z działalnością Fundacji.

5.  Rada Honorowa Fundacji może wybrać ze swojego grona Przewodniczącego Rady Honorowej Fundacji i jego zastępcę.  

ROZDZIAŁ V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 41

1.  Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.

2.  Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

3.  Decyzję o połączeniu z inną fundacją podejmuje Zgromadzenie Fundatorów.

§ 42

1.  Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Zgromadzenie Fundatorów.

2.  Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zgromadzenie Fundatorów.

………………………………………………                                          ………………………………………………

           Krzysztof Błażyca                                                                     Rafał Przybysz

      Fundator                                                                                Fundator

Katowice, dnia 17 września 2021 roku