Cele

 

 

Cele Fundacji


 

 • Pomoc społeczna mieszkańcom państw Afryki, umożliwiająca osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one
  w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.
 • Poprawa bytu materialnego osób żyjących w trudnych warunkach w państwach Afryki, w tym cierpiących ubóstwo, głód, brak pracy, utrudniony dostęp do wody i opieki zdrowotnej, w szczególności celem jest ochrona i promocja zdrowia oraz promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
 • Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, wspieranie edukacji dzieci i młodzieży w państwach Afryki.
 • Promocja kultury i sztuki twórców z państw Afryki.
 • Pomoc humanitarna w państwach Afryki, w tym działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnianie ochrony praw dziecka.
 • Pomoc ofiarom handlu ludźmi w państwach Afryki i wspieranie organizacji niosących pomoc ofiarom handlu ludźmi oraz ofiarom wszelkich form przemocy.
 • Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w państwach Afryki.
 • Działalność charytatywna.
 • Promocja i organizacja wolontariatu.
 • Upowszechnienie i ochrona wolności i praw człowieka.

FUNDACJA SORUDEO AFRICA

BANK PKO BP

Numer konta: 77 1020 2313 0000 3102 1064 2363

EU: PL 55 1020 2313 0000 3102 1064 2371

USD: PL 27 1020 2313 0000 3302 1064 2389

Szybki przelew: TUTAJ

menu
Instagram

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest SORUDEO AFRICA, siedziba: 40-085 Katowice, Mickiewicza 21.